اعسار از پرداخت مهریه

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد.
داداگاه اگر زوج را محکوم به پرداخت مبلغ مهریه نماید و پس از ابلاغ حکم و صدور اجرائیه چنانچه زوج ادعا نماید که قادر به پرداخت مبلغ مهریه به صورت یک جا نمیباشد می تواند با مراجعه به دفتر خدمات قضایی وتقدیم دادخواست خود مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن از دادگاه درخواست پرداخت اقساطی مهریه را بکند. دادگاه پس از بررسی موضوع تصمیم خود مبنی بر قبول یا عدم قبول دادخواست اعسار را طی حکم اعلام خواهد نمود.

چه مدارکی برای ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه لازم است؟
1-استشهاد نامه شامل شهادت دو نفر
2-لیست کلیه اموال منقول و غیر منقول
3-مقدار وجوه نقد در حساب های بانکی
3-و لیست کلیه نقل وانتقالات اموال در طول یک سال گذشته
4- دادنامه محکومیت مهریه
مطابق ماده 9 قانون اجرای محکومیت های مالی:شاهدان ملزم به نوشتن کلیه مشخصات خود بوده و باید به چگونگی امرار معاش مدعی اعسار از پرداخت مهریه نیز شهادت دهند و این که مدعی اعسار از پردا خت مهریه فقط دارای اموالی است که غیر قابل توقیف است و مال دیگری برای پرداخت دین خود ندارد.
نکته: مدعی اعسار از پرداخت مهریه باید بعد از این که اجراییه به اوابلاغ شد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه خود را به داد گاه ارائه دهد.
ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه باعث می شود که تا مدعی اعسار از پرداخت مهریه جلب و توقیف نشود.
اگر مرد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه خود را در زمان تعیین شده ارائه ندهد زن می تواند مرد را جلب و توقیف کند و با رضایت زن آزاد می شود.
  مرد نیز می تواند از طرف خود وثیقه و یا وکیل به دادگاه معرفی کند.
اگردادگاه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را رد کند درمدت 20 روز حکم دادگاه به وکیل و یا شخصی که وثیقه گذاشته است ابلاغ می شود تا مدعی اعسار از پرداخت مهریه که همان محکوم است. به دادگاه تحویل نماید.
قانون110 سکه چیست؟
اگر دادخواست اعسار از پرداخت مهریه پذیرفته نشود براساس ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوبه1391 می توان زوج را به خاطر پرداخت نکردن 110 سکه بهار آزادی و یا معادل آن جلب و توقیف کرد. و در صورتی که زوج این مبلغ را پرداخت کند چه به صورت نقدی و یا اقساط زوج از محکوم به زندان نخواهد شد.
مطابق ماده22 قانون حمایت از خانواده: در صورتی که مقدار مهریه در زمان عقد تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد،  براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  می توان همه آن را وصول کرد واگر مقدار مهریه بیشتر از110 سکه بهار آزادی باشد در صورت توانایی مالی مرد می توان گرفت.
نکته: مهریه باید به نرخ روز حساب شود، و از طرف مرد به زن پرداخت می شود.
اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد و دادگاه نیز حکم قطعی طلاق را صادر کند، و مردبراساس ماده29 قانون حمایت از خانواده بخواهد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهد و دادگاه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اورا رد کند تازمانی که مهریه را به طور کامل پرداخت نکرده نمی تواند همسر خود را طلاق دهد.
درماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شده است که:
اگر مردی بخاطر پرداخت نکردن مهریه از طرف دادگاه و یا اجرای ثبت ممنوع الخروج شده باشد می تواند با به ثبت رساندن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ممنوع الخروجی خود را رفع کند.
  

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.