شرایط وکالت در عقد نکاح

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

موضوعی که در این مقاله مطرح شده است ، دادن وکالت به هر شخصی است برای انعقاد عقد نکاح و نه صرفا وکالت دادن به وکیل دادگستری.
در ازدواج نیز مانند سایر عقد های دیگر اراده باید اعلام شود، اظهار این اراده ممکن است به صورت نمایندگی انجام شود.
مطابق ماده 1071 قانون مدنی: هریک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به شخص دیگری بدهد.

شرایط وکیل در عقد نکاح
1-وکیل باید عاقل باشد. (شخصی که مجنون است نمی تواند وکیل باشد)
2-وکیل باید بالغ باشد. (به سن بلوغ شرعی رسیده باشد)
3-قاصد باشد. (یعنی قصدش از جاری کردن صیغه عقد بستن پیمان زناشویی بین زن و مرد باشد) به عنوان مثال: در حالت مستی نباشد.


مطابق ماده 1072قانون مدنی: در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شود وکیل نمی تواند موکله (زنی که به او وکالت داده است) را به عقد خود در بیاورد مگر این که این اجازه صریحا به او داده شده باشد.
به عنوان مثال: زن به وکیل خود بگوید تو وکالت داری که من را به عقد مرد دیگری در آوری در این صورت شخصی که وکیل است نمی تواند موکله را به عقد خود در آورد  زیرا شامل اختیار تزویج برای خود نمی شود و اگر این کار را بکند عقد فضولی و غیر نافذ است.
و این مسئله نیز وجود دارد که اگر وکالت عام باشد یعنی از الفاظ عامیانه ای مانند "همه" یا "هرکس" استفاده شود مثلا زن به وکیل خود بگوید تو می توانی مرا به عقد هرکس که مایل هستی در بیاوری  در این صورت نیز وکیل نمی تواند موکله را به عقد خود در آورد چرا که در قانون بین وکالت عام و مطلق فرقی نیست.
ولی اگر زن بگوید که می توانی مرا به عقد هر مردی حتی خودت در آوری در این صورت وکیل می تواند موکله را به عقد خود در آورد چراکه زن در این جا اذن صریح داده است.

نکته: در صورتی که مردی به زنی وکالت دهد که برای او زنی بگیرد  نیز مطابق ماده 1072 رفتار می شود.
حکم ماده 1072 فقط در مورد آن ماده نیست  بلکه در تمام مواردی است که شخصیت وکیل در چگونگی شکل گرفتن قرار داد رعایت می شود. 

اگر وکیل از اختیارات خود تجاوز کند طبق قانون چه حکمی دارد؟
مطالق ماده1073 قانون مدنی: وکیل از آنچه که موکل راجع به شخصی،  مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف به تنفیذو تایید موکل خواهد بود.
اگر وکالت بدون قید باشد و وکیل مصلحت موکل رارعایت نکند در این صورت چه حکمی دارد؟ 
مطابق ماده 1074 قانون مدنی: در این صورت نیز عقد غیر نافذ است و صحت آن منوط به تنفیذ موکل است.

معیار تشخیص مصلحت موکل عرف است!
یعنی هرگاه شخصی به شخص دیگری در انجام امری اعم از ازدواج و... به طور مطلق وکالت بدهد وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را در نظر بگیرد و در صورت در نظر نگرفتن صلاح موکل قرارداد انجام شده توسط وکیل فضولی بوده و بستگی به نظر موکل دارد.
نکاح فضولی: به این معنا است که شخصی بدون داشتن وکالت و یا بدون در نظر گرفتن مصلحت موکل نسبت به امری از سوی موکل تعهدی بدهد و یا قراردادی ببندد در این صورت اگر موکل عمل وی را تایید کند عقد صحیح است ولی اگر موکل انعقاد عقد را تایید نکند عقد باطل است.


 

برچسب‌ها:
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.