حقوق فرزندان در نکاح موقت

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

اگر در ازدواج موقت (صیغه) به هر دلیلی زن و شوهر صاحب فرزندی شوند، آن بچه از نظر حقوقی دقیقا همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است و هیچ تفاوتی با آن ندارد و تمام امتیازات وی را دارا می باشد.
طفل متولد در زمان زوجیت منتسب به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کم تر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.( ماده 1158 قانون مدنی)
هم چنین این فرزند از پدر و مادر خود ارث خواهد برد و نفقه نیز بر پدر واجب بوده و تکلیف قانونی است.
ازدواج موقت ممکن است یک روزه باشد و ممکن است زوجه در اثر انجام رابطه زناشویی صاحب فرزندی از شوهر خود شود؛ در این صورت زن و شوهر می توانند ازدواج دائم کنند یا حداقل زمان ازدواج موقت خود را چند سال تمدید نمایند تا بچه از نعمت هر دو(پدر و مادر) بهره مند شود.
در هر صورت نگهداری و نفقه فرزند برعهده پدر است و پدر موظف به نگهداری و مراقبت از فرزند خود است؛ همانند ازدواج دائم که وظیفه نگهداری و مراقبت از بچه برعهده پدر است.
حضانت و نگهداری از فرزندان، حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آن جایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می شود، هزینه های نگهداری از فرزندان نیز برعهده وی گذارده شده است.( ماده 1168 قانون مدنی)

نکات مهم:
1-ازدواج موقت بهتر است ثبت شود؛ ولی اگر عقد ازدواج موقت به طور صحیح هم جاری شود اما ثبت نشود، اثبات نسب فرزند به پدر مشکل می شود و حتی ممکن است مرد زیر بار نرود و مشکلات حیثیتی و حقوقی برای زن ایجاد شود.
2-چون در ازدواج موقت معمولا پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند و زیر یک سقف نیستند، فرزند باید با یکی از والدین خود زندگی کند؛ پس باید با کودک طوری رفتار شود که جدایی والدین خود را احساس نکند و به صورت منظم و مرتب با ایشان در ارتباط باشد.
3-بهت است طوری به کودک القا شود که وی با بقیه کودکان تفاوتی ندارد؛ و این که او حاصل از ازدواج موقت است، باعث تحقیر او نشود.
4-پدر نباید از دادن نفقه به فرزند خود، خودداری کند و می بایست رفاه بچه را در نظر بگیرد تا موجب آزار مالی او نشود و کودک امنیت مالی داشته باشد.

به طور کلی:
در نکاح موقت اگر فرزندی به دنیا بیاید، آن نکاح حتما باید ثبت شود.
کودک حاصل از نکاح موقت، هیچگونه تفاوتی با کودک حاصل از نکاح دائم ندارد و هر دو از پدر و مادر خود ارث می برند.
هردو مستحق نفقه هستند و تمام امور مربوط به ولایت، قیمومت و حضانت به همان شکلی است که در خصوص کودک حاصل از نکاح دائم است.
وضعیت شناسنامه کودک حاصل از ازدواج موقت:
در صورت عدم دریافت شناسنامه از طرف پدر و یا عدم دسترسی به پدر در ازدواج های موقت، شناسنامه به نام خانوادگی مادر صادر می شود.
اگر ازدواج موقت ثبت نشود، در صورتی که پدر و مادر هر دو ایرانی باشند، هر دو یا جد پدری باید برای دریافت شناسنامه، به ثبت احوال مراجعه کنند.
اولویت برای دریافت شناسنامه فرزند، به ترتیب با پدر، جد پدری و مادر است.
در ازدواج موقت، اگر پدر و مادر بچه مشخص نباشند، تشخیص پدر و مادر بچه متولد شده با دادگاه است .
در ازدواج موقت، در صورتی که پدر و مادر فرزند در قید حیات نباشند، دادستان برای او قیم مشخص می کند.
در ازدواج موقت، شخصی که شناسنامه فرزند را به نام مادر گرفته باشد، بعد از مشخص شدن هویت پدر، می تواند برای تغییر نام خانوادگی او اقدام کند.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.