برای انجام معامله چک بهتر است یا سفته؟

پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸
در حال بارگذاری

در این ویدئو کوتاه و کاربردی، تفاوت چک و سفته برای انجام معامله توضیح داده میشود و بررسی میشود که برای انجام معامله چک بهتر است یا سفته.