برای وصول مهریه اقدام از طریق اداره اجرای ثبت بهتره یا دادگاه؟

پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

برای وصول مهریه اقدام از طریق اداره اجرای ثبت بهتره یا دادگاه؟

برای پاسخ به این سوال باید به وضعیت مالی مرد توجه کنیم!
گر وضعیت مالی مرد خوبه و یا اینکه دائم در حال رفت و آمد به کشورهای خارجیه مراجعه به اداره ثبت پیشنهاد میشه، چرا که سریعتر میتونیم اموال مرد رو توقیف بکنیم و سریعتر میتونیم مرد رو ممنوع الخروج بکنیم.

اما اگر مرد وضعیت مالی خوبی نداره بهتره از طریق دادگاه اقدام بکنیم  چرا که در دادگاه مرد در صورت پرداخت نکردن مهریه بازداشت میشه اما در اداره اجرای ثبت مرد بازداشت نمیشه!