آیا شوهر بدون دلیل موجه می تواند زن را طلاق بدهد؟

پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

آیا شوهر بدون دلیل موجه می تواند زن را طلاق بدهد؟

مرد می تواند بدون دلیل موجه با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی همسرش رو طلاق بده
اما دادگاه زمانی حکم طلاق رو صادر میکنه که مرد  تکلیف پرداخت حقوق مالی خانم اعم از  مهریه  و  نفقه  و  اجرت المثل ایام زوجیت  و  شرط تنصیف  دارایی رو مشخص کنه

مگر اینکه خانم از این حقوق گذشت کنه و  این موارد رو به مرد ببخشه.