آیا زن میتونه با تحویل ندادن فرزند...

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

آیا زن میتونه با تحویل ندادن فرزند توسط مرد دستور بازداشت مرد رو بگیره؟

قانونگذار در قانون حمایت از خانواده  برای جلوگیری از این‌موضوع ۲ضمانت اجرا در نظر گرفته است

۱-دادگاه می تونه حضانت فرزند را به شخص دیگری واگذار کنه و یا اینکه با رعایت مصلحت طفل اقدام به تعیین ناظر کنه .

۲-هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند خودداری کنه و مانع اجرای آن بشه یا از استرداد طفل خودداری کنه، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شه.

بنابر این بازداشت فقط در مورد حضانت در نظر گرفته شده و در ملاقات فرزند بازداشت وجود ندارد.