قدرت نمایی و دعوت به خشونت در فضای مجازی جرم محسوب میشه.

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

در بسیاری از مواقع در فضای مجازی مثل اینستاگرام دیده میشه اشخاصی با گرفتن قمه و چاقو در دستانشون و قدرت نمایی مردم رو تحریک به خشونت یا دعوا میکنن
در حالیکه غافل از این هستند که رفتارشان مطابق قانون جرم محسوب میشه و از طریق مراجع انتظامی و قضایی قابل پیگرده وبه مجازات ۹۱روز تا یکسال زندان محکوم خواهند شد.